Unkarinpaimenkoirat ry. säännöt

SÄÄNNÖT ALKAEN 1.3.2022

Rekisterinumero 128.842
Merkitty rekisteriin 1.2.1980
Hyväksytty yleiskokouksessa  20.11.2021
Viimeisin sääntömuutos rekisteröity 01.03.2022


1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Unkarinpaimenkoirat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoitus on yhteistoiminnassa Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (jäljempänä Kennelliitto), edustamiensa rotujen rotuyhdistysten ja kasvattajien kanssa edistää unkarilaisten paimenkoirarotujen: komondorin, kuvaszin, mudin, pulin ja pumin jalostusta, käyttö- ja koetoimintaa ja levittää k. o. rotujen tuntemusta Suomessa.

Yhdistys haluaa edistää edustamiensa rotujen rodunomaisten luonteiden, monipuolisten käyttöominaisuuksien ja hyvän terveyden ylläpitämistä, koirien pitkää elinikää sekä rodunomaista rakennetta ja ulkonäköä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää neuvontaa, koulutusta, koe- ja kilpailutoimintaa, näyttelyitä, jalostustarkastuksia ja muita samankaltaisia tapahtumia
 • kerää ja julkaisee rotuja käsittelevää tietoja ja materiaalia
 • ylläpitää yhteyksiä rotujen kotimaan kenneljärjestöön ja yhdistyksiin sekä muihin ulkomaisiin rotujamme harrastaviin yhdistyksiin.
 • järjestää tuomarikoulutusta ja kollegioita

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • kerää jäsenmaksua
 • voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, koiranäyttelyitä ja kenneltilaisuuksia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
 • on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistysjäsenen jäsenhakemukseen on liitettävä sen säännöt sekä luettelo yhdistyksen hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä.

Yhdistyksen toiminta kattaa koko maan.


3 JÄSENET JA JÄSENOIKEUDET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai rekisteröity rotuyhdistys. Jäsenet voivat olla vuosi-, perhe-, pentu-, asiantuntija-, kunnia-, kirjeenvaihtaja- tai yhdistysjäseniä. Perhejäseneksi hyväksytään henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan. Yhdistyksen julkaisua ei postiteta perhejäsenelle. Koiran kasvattaja voi liittää kasvattamiensa pentujen omistajat pentujäseneksi näiden suostumuksella ennen koiran täytettyä kuusi (6) kuukautta. Kasvattaja maksaa pentujäsenen liittymisvuoden jäsenmaksun. Pentujäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen hallituksen on muutettava se jäsenen suostumuksella yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi tai tehtävä pentujäsenyyden päättymisestä erottamispäätös. Jäsenien tulee kenneltoiminnassaan noudattaa Kennelliiton ja rotujärjestön antamia ohjeita ja määräyksiä. Jäsenyhdistysten sääntöjen tulee olla sopusoinnussa Unkarinpaimenkoirat ry:n tarkoitusperien kanssa. Jäsenyhdistysten kenneltoimintaa koskevalle sääntöjen muutokselle on saatava Unkarinpaimenkoirat ry:n hallituksen hyväksyminen. Yhdistyksen vuosi-, perhe-, pentu- ja yhdistysjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallituksen esityksestä ja varsinaisen kokouksen päätöksellä voidaan kutsua kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen entinen puheenjohtaja. Hallituksella on oikeus kutsua asiantuntijajäseneksi sellaisia henkilöitä, joiden katsotaan erityisesti perehtyneen yhdistyksen harrastamiin rotuihin. Ylläpitääkseen ulkomaisia suhteita, voi yhdistyksen hallitus kutsua kirjeenvaihtajajäseniksi ulkomailla vastaavaan toimintaan osallistuvia henkilöitä.


4 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai myös ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksua toimintavuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä, mikäli hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan ja menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai toimii hyvien kenneltapojen vastaisesti tai on tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai on erotettu Kennelliitosta. Erottamispäätös tapahtuu aina äänestyksellä suljetuin lipuin. Päätöksestä erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, valituskirjelmällä hallitukselle. Valitus käsitellään lähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen päätös jää voimaan, mikäli vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä sitä kannattaa. Eronneella tai erotetulla henkilöllä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen.


5 JÄSENMAKSUT

Vuosi- ja perhejäseniltä sekä jäsenyhdistyksiltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Pentujäsenen jäsenmaksu on puolet vuosijäsenen jäsenmaksusta. Kunniapuheenjohtaja, kunnia-, asiantuntija- ja kirjeenvaihtajajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Yhdistyksen tiedotteet ja julkaisut lähetetään myös jäsenmaksusta vapautetuille jäsenille. Ulkomaisen jäsenen jäsenmaksuun voidaan lisätä kohtuullinen lisä postimaksujen kattamiseksi.
 

6 HALLITUKSEN KOKOONPANO

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi valittavan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi hallituksen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallitukseen pyritään valitsemaan kaikkien edustamiemme rotujen edustajia. Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta. Syyskokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kuusi hallituksen varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen jäsenistön keskuudesta. Varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Varajäsenen toimikausi on yksi vuosi ja varajäsenellä on osallistumisoikeus hallituksen kokouksiin, mutta ei äänioikeutta muulloin kuin varsinaisen jäsenen poissa ollessa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenistä on erovuorossa aina kolme kerrallaan. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.


7 HALLITUKSEN TOIMINTA JA TEHTÄVÄT

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai mikäli vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä nimettyä asiaa varten vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta hallituksen jäsentä. Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksen teon aikana.

Hallituksen tehtävät  

* Valita tarpeelliset toimikunnat ja vahvistaa niiden ohjesäännöt
* Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, yhdistyksen etujen mukaisesti ja huolehtia sen toiminnasta.
* Edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia.
* Kutsua yhdistyksen jäsenet sekä sääntömääräisiin että muihin kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset.
* Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsen-, liittymis-, ja pentuemaksut.
* Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta.
* Valmistaa yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio.
* Valita lehti- ym. tarvittavat toimihenkilöt ja ulkomaiden yhdyshenkilöt.
* Hoitaa yhdistyksen suhdetoimintaa.
* Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.
* Uusi hallitus ottaa tehtävänsä vastaan kalenterivuoden alussa.


8 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi erikseen antaa henkilökohtaisen oikeuden sihteerille tai rahastonhoitajalle yhdistyksen nimen kirjoittamiseen.9 TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.


10 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Jäsenyhdistyksen äänivaltaa käyttää sen valtuuttama kokousedustaja. Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat kevätkokoukseen helmi - toukokuussa ja syyskokoukseen loka - joulukuussa  sekä ylimääräiseen kokoukseen hallituksen päätöksellä tai, kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta vaatinut ilmoitettua asiaa varten. Kokouksista tiedotetaan yhdistyksen jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai yhdistyksen julkaisussa postitettuna viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.
 

KEVÄTKOKOUS

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, mm. tarvittaessa valitaan edustajat Kennelliiton valtuustoon ja yleiskokoukseen.

SYYSKOKOUS

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja vuorovuosin.
 6. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsen hallitukseen erovuorossa olevien tilalle
 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa
 8. Määrätään liittymis-, jäsen- ja pentuemaksut.
 9. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsussa mainitsemattomat asiat voidaan käsitellä, mutta näistä kokous ei voi tehdä päätöstä. Ylimääräisissä kokouksissa päätöksiä voidaan tehdä ainoastaan kokouskutsussa mainituista asioista.


11 ASIOIDEN RATKAISEMINEN KOKOUKSISSA

Kaikki asiat, joita ei erikseen ole säädetty, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Jos joku läsnä olevista vaatii, tulee vaalin tapahtua suljetuin lipuin. Kokouksissa jokaisella läsnä olevalla yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. Jäsenyhdistyksen äänivaltaa käyttää yhdistyksen valtuuttama edustaja.


12 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.