Jalostus

Jalostustoimikunta 2023

Yhteydenotot: upk.jalostus(at)gmail.com

Kati Taipale (puli)

Eila Metsävainio (pumi)

Tiina Mäkinen (kuvasz)

Marika Saari (mudi)

Anne-Mari Kähkönen (komondor)

Jalostuksentavoiteohjelma

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

JTO on pakollinen kaikille roduille, joissa viimeisen viiden vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on yli 50. Rotujärjestö ja rotuyhdistykset vastaavat omien rotujensa jalostuksen ohjauksesta. Jokaisen rotujärjestön pitää huolehtia, että sen alaisille roduille laaditaan oma jalostuksen tavoiteohjelma. Velvoitteesta on vapautettu vain kaikkein harvinaisimmat rodut, kuten unkarilaisista roduista komondor.

Myös rodun harrastaja ja koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa, ja voi sen perusteella esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, että pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut ja PEVISA-ohjelmassa vaaditut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta. Kunkin rodun JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta em. määräysten mukaiseen suuntaan.

PEVISA

PEVISA eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma, on Suomen Kennelliiton hyväksymä ohjelma, jolla pyritään ehkäisemään koiraroduilla esiintyviä perinnöllisiä vikoja ja sairauksia. Ohjelman tavoitteena on vähentää pääasiassa sellaisten periytyvien vikojen tai sairauksien leviämistä rodun kantaan, jotka alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja tai aiheuttavat koiran elämän laadun alenemisen. Ohjelman pääpaino on ongelmien ennaltaehkäisemisessä.

Ehtona rodun liittymiselle PEVISAan on, että sillä on Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), josta selviää rodun jalostukselle asetetut suuntaviivat ja painopisteet. Voidakseen ilmoittaa ohjelmaan kuuluvan rodun pentueen Kennelliiton rekisteriin, pentueen vanhempien on täytettävä rotukohtaiset ehdot. Nämä ehdot määritellään kullakin rodulla tyypillisesti tavattavien vikojen ja sairauksien mukaan. Ehtona voi olla esimerkiksi rekisteröintiä edeltävä pakollinen terveystutkimus tiettyjen sairauksien toteamiseksi.

Jos jompikumpi pentueen vanhemmista tai yhdistelmä eivät täytä jalostukseen käytön ehtoja, voi kasvattaja perustellusta syystä anoa etukäteen poikkeuslupaa koiran jalostuskäytölle. 

Unkarilaisista paimenkoiraroduista ainoastaan komondor ei kuulu PEVISA-ohjelman piiriin, johtuen sen pienistä rekisteröintimääristä. Muilla unkarilaisilla paimenilla ohjelmat ovat voimassa 31.12.2022 asti. Unkarilaisilla on myös ns. pysyvä poikkeuslupa, joka antaa mahdollisuuden käyttää ulkomaista urosta jalostukseen, vaikka se ei täyttäisi rodulle määriteltyjä PEVISA-ehtoja. Tämä koskee kuitenkin vain ulkomailla tapahtuvaa astutusta sekä ulkomaisen uroksen sperman käyttöä.

PEVISA- ja muut rotukohtaiset erityisehdot roduistamme

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 14.9.2022 hyväksynyt uudet jalostuksen tavoiteohjelmat roduille pumi, pulit ja mudi vuosille 2023-2027.

International breeding rules of the FCI

Kansainvälisen koiranjalostusliitto FCI:n jalostussäännöt, joita kaikkien FCI:n jäsenmaiden kennelliittojen ja kasvattajien tulee noudattaa. 

FCI:n kansainvälinen jalostusstrategia

Kansainvälisen koirajalostusliitto FCI:n jalostusstrategiassa kuvataan ne koiranjalostuksen tavoitteet ja käytännöt, joiden mukaan koiria tulee jalostaa kaikissa liiton jäsenmaissa.